ISC Rådgivende Ingeniører har mere end 50 års erfaring i projektering og totalrådgivning indenfor byggeri. Vores ingeniører har et højt vidensniveau og tilsvarende mange års erfaring med levering af totalløsninger fra idéoplæg, VVM-redegørelser, konstruktioner, installationer, til færdigt opført byggeri.

Vi benytter den nyeste teknologi til løsningen af opgaverne og arbejder i overensstemmelse med myndighedernes krav om digitalt byggeri. Rådgiverydelserne udføres altid med hensyntagen til miljøkrav om bæredygtigt byggeri.

ISC har et antal certificerede medarbejdere med statikeranerkendelse, der ved løbende kontrol kan sikre en hurtigere myndighedsbehandling af aktuelle byggerier.

Indenfor byggeri tilbyder ISC en bred vifte af rådgiverydelser med anvendelse af multidisciplinær viden støttet af den mest moderne IT- teknologi baseret på mere end 50 års virke.

Ledelse:

• Projekteringsledelse
• IKT-ledelse og styring generelt

Indledende rådgivning:

• Idéoplæg
• Byggeprogram

Forslagsfasen:

• Dispositionsforslag
• Projektforslag
• Myndighedsprojekt
• Udbudsprojekt
• Udførelsesprojekt (detailprojektering / Hovedprojekt)

Udførelsesfase:

• Kontrahering
• Projektopfølgning i udførelsesfasen samt ifm. aflevering
• Fagtilsyn i udførelsesfase og ifm. aflevering
• Byggeledelse

Afleveringsfase:

• Mangelgennemgang
• Afleveringsforretning og 1-års gennemgang
• Som bygget materiale
• Brandrådgivning
• Arbejdsmiljøkoordinator (P+B)

Andet:

• Økonomiske analyser (kalkulationer)
• Risikoanalyser (oftest en del af arbejdsmiljøkoordinatorydelsen)
• Mængdeudtræk (materialelister / MTO)
• Bæredygtighed (input til certificering af bæredygtighed)
• Commisioning (funktionsafprøvning)

Modeller og tegninger:

• 3D projektering foretages typisk i RevIT
• 2D projektering foretages typisk i RevIT hhv. AutoCad
• Arbejdstegninger modelleres typisk i Tekla

• Projekteringsledelse
• IKT-ledelse
• Byggeledelse
• Udbud i fagentreprise/hovedentreprise/storentreprise/EU-udbud
• Licitation og kontrahering
• Sagsledelse af ingeniørfag (projektledelse) / fagledelse af respektive fag

Bygværksansvar:

• Bygværksansvar jf. BR18 / SBI271
• Certificerede statikere til KK3/KK4
• 3. Parts kontrol til/med KK4
• Komplekse og utraditionelle konstruktioner
• Traditionelle konstruktioner

Projektering iht. SBI271:

Konstruktionsdokumentation:
• A1: Konstruktionsgrundlag (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)
• A2: Statiske Beregninger (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)
• A3 Konstruktionstegninger og modeller (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)
• A4: Konstruktionsændringer (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)

Projektdokumentation:

• B1: Statisk Projektredegørelse (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)
• B2.1: Statisk kontrolplan - projektering (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)
• B2.2: Statisk kontrolplan - udførelse (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)
• B3: Statisk kontrolrapport (projektering bygværk, projektering konstruktionsafsnit og udførelse)

Støttevægge:

• Støttevægskonstruktioner (L-elementer o.lign, IBF støttevæg, pladsstøbte konstruktioner)
• Spunskonstruktioner både med og uden ankre (stålspuns, Københavner spuns mm)

Kældre, fundamenter og terrændæk:

• Direkte funderede fundamenter
• Pælefundamenter (rammede/borede/mini-pæle/skruepæle/brøndfundamenter)
• Pæleværker
• Fundamentsbjælker
• Selvbærende og direkte udlagte terrændæk.
• Vandtætning af konstruktioner
• Jordtryks- og vandtrykspåvirkede konstruktioner

Bærende konstruktioner:

• Betonkonstruktioner af enhver art og type
• Betonelementer (alle modeller i BIPS A113 kan varetages)
• Pladsstøbte betonkonstruktioner

Stålkonstruktioner af enhver art og type (der kan leveres arbejdstegninger:

• ID-tegninger, skære- og svejsetegninger samt filer)
• Trækonstruktioner
• Kompositkonstruktioner
• Geostatiske konstruktioner af enhver art og type
• Fagtilsyn af enhver form for bærende konstruktion

ISC tilbyder ingeniør rådgivning indenfor drift, vedligehold, ombygninger og renoveringer.

• Registrering af eksisterende forhold
• Tilstandsrapporter
• Forstærkning af bærende konstruktioner
• Bæreevne vurderinger
• Bevarelse af strukturel integritet under nedrivning og ombygning
• Planer for korrosionsbeskyttelse
• Renoverings- og idriftssættelsesplaner
• Myndighedsbehandling
• Kontrakter og udbud for vedligeholdelse
• Layout design 3D
• Installationer HVAC
• Installationer EL
• Installationer VVS
• Installationer Kloak og Ledningsnet
• Indeklima analyse og optimering
• Brandteknik
• Sikkerhed
• Commissioning og tilsyn

ISC´s indgangsvinkel til opgaven er styret af ønsket om, at sikre at klientens krav indenfor alle aspekter løses på den mest hensigtsmæssige og forsvarlige måde.

Opgaven løses i overensstemmelse med de givne specifikationer og indenfor den fastsatte tid- og budgetramme.

Klienten vejledes i udarbejdelse af program i overensstemmelse med de fremtidige brugeres kravspecifikationer.

ISC stiller projektledere og projektgrupper til rådighed med de til den specifikke opgave relevante professionelle kompetencer til de forskellige faser af opgaven som typisk kan indeholde følgende:

Ledelse:

• Projekteringsledelse
• IKT-ledelse og styring generelt

Indledende rådgivning:

• Idéoplæg
• Byggeprogram

Forslagsfasen:

• Dispositionsforslag
• Projektforslag
• Myndighedsprojekt
• Udbudsprojekt
• Udførelsesprojekt (detailprojektering / Hovedprojekt)

Udførelsesfase:

• Kontrahering
• Projektopfølgning i udførelsesfasen samt ifm. aflevering
• Fagtilsyn i udførelsesfase og ifm. aflevering
• Byggeledelse

Afleveringsfase:

• Mangelgennemgang
• Afleveringsforretning og 1-års gennemgang
• Som bygget materiale
• Brandrådgivning
• Arbejdsmiljøkoordinator (P+B)

Andet:

• Økonomiske analyser (kalkulationer)
• Risikoanalyser (oftest en del af arbejdsmiljøkoordinatorydelsen)
• Mængdeudtræk (materialelister / MTO)
• Bæredygtighed (input til certificering af bæredygtighed)
• Commisioning (funktionsafprøvning)

Modeller og tegninger:

• 3D projektering foretages typisk i RevIT
• 2D projektering foretages typisk i RevIT hhv. AutoCad
• Arbejdstegninger modelleres typisk i Tekla

• Projekteringsledelse
• IKT-ledelse
• Byggeledelse
• Udbud i fagentreprise/hovedentreprise/storentreprise/EU-udbud
• Licitation og kontrahering
• Sagsledelse af ingeniørfag (projektledelse) / fagledelse af respektive fag

Generelt tilbydes professionel rådgivning inden for alle former af afvanding og kloakering. ISC tilbyder rådgivning, vurderinger, projektering, teknisk byggestyring og tilsyn ifm. såvel nybyggeri som ombygning og renovering, samt en lang række specialiserede afvandings- og kloakeringsopgaver.

• Projektering af ledninger i jord og kloakering til infrastruktur, byggeri, anlæg og industri
• Planlægning af ledninger i jord og kloakering
• Planlægning og projektering af større vandforsynings-anlæg i terræn (Aquis beregningsprogram)
• Planlægning og projektering af større varmeforsynings-anlæg i terræn (Termis beregningsprogram)
• Byggemodninger og tilslutningstilladelser
• Spildevandsinstallationer og komplette systemer
• Afvandingsinstallationer og komplette systemer
• Dræninstallationer
• Klimatilpasninger og LAR løsninger
• Forsinkelsesbassiner
• Ledningsrenoveringer og NO-Dig metoder
• Hydraulisk modellering
• Pumpebrøndsinstallationer og olieudskillere
• UV-systemer og øvrig afvanding fra bygninger
• Vedligeholdelsesplaner for større kloaknet
• Fagtilsyn af enhver form for afvandings- og kloakeringsinstallation
• Software REVIT, Aquis og TERMIS i forbindelse med større vand- og varmelednings-anlæg i terræn
• Commissioning

Energi og indeklimaet tænkes ind i de tidligere skitseringsfaser, og rådgivningen sker i tæt samarbejde med bygherre og de øvrige rådgivere omkring bygningsudformning, ma-terialevalg, facader osv. De tekniske installationer projekteres med henblik på at optimere energiforbruget samt at give et godt indeklima. Visualiseringer og dokumentation af atmosfærisk-, termisk- og optisk/visuelt indeklima dokumenteres ved anvendelse af bygningsmodeller og beregningsprogrammer. Se også under tekniske installationer.

• Energirådgivning
• Energioptimering
• Energirammeberegning
• SRO-anlæg (Styring Regulering og Overvågningsanlæg)
• BMS (Building Management System)
• CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og styring)
• Atmosfærisk, termisk og optisk/visuelt indeklima

Indeklimasimuleringer:

• B.Sim (Building Simulation) (Dynamisk varmebalance)
• IESVE (Integrated Environmental Solutions Virtual Environment)
• CFD (Computional Fluid Dynamics)
• Indeklimaberegning
• Naturlig ventilation
• Dagslysberegninger
• Energirammeberegninger i Be18
• Vedvarende energi, solceller, jordvarme, grundvandskøling mv.
• Fagtilsyn af enhver form for sikring af energimæssige forhold samt forhold vedr. indeklima

Projektering af alle former for brandstrategi, brandplaner og brandsikringsanlæg

• Brandrådgivning iht. BR18
• Brandstrategier
• Brandplaner
• Brandtekniske installationer (se de respektive fag under tekniske installationer under ”brandtekniske installationer”).

Brandsikringsanlæg:

• ABDL: Automatisk BrandDørLukning
• AVA: Automatisk Varslingsanlæg
• ARS: Automatisk RumSlukningsanlæg
• ABA: Automatisk Brandalarm Anlæg
• Røgalarmanlæg
• Flugtvejs- og panikbelysning
• Brandmandselevator
• AVS: Automatisk VandSprinkleranlæg (traditionel og vandtåge)
• VSV: Vandfyldte SlangeVindere
• Brandsimulering ved CFD analyse (FDS = Fire Dynamics Simulation)
• Udarbejdelse af DKV planer (Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplaner)
• Fagtilsyn af enhver form for sikring af brandmæssige forhold
• Commissioning

Generelt tilbydes professionel rådgivning inden for alle typer elektriske installationer. ISC varetager de traditionelle discipliner som design og projektering af elektriske anlæg og installationer ifm. nybyggeri, ombygning, renovering og vedligeholdelse.

• Elinstallationer til erhvervs-, bolig, kontor og industribygninger mv.
• Planlægning, design og projektering af installationer
• Nyetablering og udvidelser af eksisterende anlæg
• Højspændingsanlæg
• Lav- og mellemspændingsanlæg
• Kraft- og belysningsanlæg
• Forsynings- og tavleanlæg
• Nødstrømsgenerator- og UPS Anlæg

Sikringsanlæg:

TV-overvågningsanlæg:
• ITV: Internt TV
• TVO: TV Overvågning
Alarmanlæg og adgangskontrolanlæg:
• ADK: ADgangsKontrolanlæg
• AIA: Automatisk IndbrudsAlarm

Brandtekniske anlæg:

Brandsikringsanlæg:
• ABDL: Automatisk BrandDørLukning
• AVA: Automatisk Varslingsanlæg
• ARS: Automatisk RumSlukningsanlæg
• ABA: Automatisk Brandalarm Anlæg
• Røgalarmanlæg
• Flugtvejs- og panikbelysning
• Brandmandselevator
• Lynbeskyttelse / jordingsanlæg
• Elevatorer
• CE-mærkning

Bygningsautomation:

Bred viden og erfaring inden for alle typer af bygningsautomation, herunder Stand-alone systemer, BMS-anlæg (Building Management System), indeholdende bygningstekniske anlæg som CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) og IBI-anlæg (Intelligente Bygnings installationer) samt KNX-anlæg (Åben protokol til bygningsautomation) og DALI-anlæg.

• IT-installationer
• SRO-anlæg (Styring Regulering og Overvågningsanlæg)
• Transformerstationer
• ATEX (Eksplosiv Atmosfære)
• Maskinanlæg
• Vejbelysningsanlæg
• Lufthavnstekniske og havnetekniske anlæg
• Energioptimering på eksisterende installationer
• Installationer til energiproduktionsanlæg
• Nød- og reserveforsyning til kritiske installationer
• Fagtilsyn af enhver form for el-tekniske installationer
• Commissioning

Generelt tilbydes professionel rådgivning inden for alle former af VVS. ISC tilbyder rådgivning, vurderinger, projektering, teknisk byggestyring og tilsyn ifm. såvel nybyggeri som ombygning og renovering, samt en lang række specialiserede VVS opgaver.

• Afløb i bygninger
• Vandinstallationer
• Vandbehandling og bade
• Varmeinstallationer
• Varme- og brugsvandsteknik
• Procesafløb
• Procesoptimering
• Fagtilsyn af enhver form for VVS-installationer
• Commissioning

Generelt tilbydes professionel rådgivning inden for alle former for ventilation. ISC tilbyder rådgivning, vurderinger, projektering, teknisk byggestyring og tilsyn ifm. såvel nybyg-geri som ombygning og renovering, samt en lang række specialiserede ventilationsopgaver.

• Køleteknik
• Komfortkøling
• Industrikøling
• Køleinstallationer
• Køleforsyning, fjernkøl
• Køleforsyning, grundvand og havvand
• Kølekompressorer
• Varmeteknik
• Fjernvarme anlæg
• Damp anlæg
• Ventilation
• Hybridventilation
• Komfortventilation herunder fortrængningsventilation
• Procesventilation herunder stel ventilation i forbindelse med større datacentre
• Industriventilation
• Bygningsventilation
• Energioptimering af ventilationsanlæg
• Lufthavnsventilation
• Hospitalsventilation
• Laboratorie ventilation

Brandtekniske installationer:

• Røgudluftning (Naturlig, termisk og mekanisk)
• ABV: Brandventilation (termisk og mekanisk)
• Befugtnings- og affugtningsanlæg
• Fagtilsyn af enhver form for ventilationsinstallationer
• Commissioning

• Arbejdsmiljøkoordinator (P+B)
• Sikkerhedsrunderinger på byggeplads
• Risikoanalyse ifm. udførelse
• Afholdelse, koordinering og styring af AT vejledning 110 (projekterendes pligter i forhold til arbejdsmiljø) inkl. dokumentation heraf

s

Projektering af mange former industrielle løsninger

• Gasser, luftarter (f.eks. medicinske luftarter)
• Trykluftsanlæg

Administration Byggeri Bygherrerådgivning Bæredygtigt Digitalt Byggeri Domiciler Erhverv Etagebyggeri Husbygning Lufthavne Parkeringshuse Sportsanlæg Undervisning Værksteder

Kontakt

Peter Seielstad Nielsen
Tlf: 35278800
Mail: info@isc.dk


Rigshospitalet – Nordfløjen Fase 2

ISC Rådgivende Ingeniører A/S skal for Region hovedstaden projektere “Nordfløjen” på rigshospitalet i samarbejde med CREO Arkitekter A/S og 5E Byg A/S .

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Aktivitetshuset er det nye samlingssted for havnens foreninger, men også for privatpersoner, der kommer forbi, og kan betegnes som et “blåt støttepunkt”, der gør aktiviteter på og ved vandet nemmere tilgængelige.
Husets målgrupper er vinterbadere, sejlere, dykkere, kajakroere, surfere, lystfiskere samt vandrere og cyklister på udflugt. Det er også blive et populært opholdssted for skoler og daginstitutioner.

Tværkajen Odense

Udviklingsselskabet CG Jensen og Fyns Erhvervs-revision lader udført nye boliger på Tværkajen i Odense. Beliggenheden er helt ned til kajen. I alt skal der opføres 95 boliger, fordelt i fire bolig-blokke.

Mercantec - Viborg

Mercantec – Viborg

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Holbæk Sportsby

ISC skal i samarbejde med totalentreprenør Morten C. Henriksen A/S, HM-Gruppen A/S, Kullegaard Arkitekter A/S, CSK Stålindustri A/S, OBH, Torkil Laursen A/S, Riis Akustik ApS, Kragh & Berglund A/S, Dish A/S projektere Holbæk SportsBy. Projektet omfatter svømmehal med 50×25 meter bassin, tilskuerfaciliteter, et lege- og undervisningsbassin samt terapibassin.

Greve Gymnasium

ISC har sammen med GPP arkitekter A/S i projekt-konkurrence vundet 1. præmie i konkurrence om en ny idrætshal, fitness- og studiefaciliteter til Greve Gymnasium. ISC varetager blandt andet for- og hoved projekt, udbud, kontrahering, projektopfølgning og fagtilsyn.

Frederiksbrygge – P-hus & Dagligvarebutik

Nordea Ejendomme har igangsat opførelsen af byggeprojektet ”Frederiks Brygge, P-hus & Dagligvare-butik”. Byggeriet er nybyggeri og skal fungere som P-hus som følge af stigende parkeringsbehov i hen-hold til lokalplanen samt opførelse af dagligvarebutik.

Sofieskolen i Bagsværd

Sofieskolen – fremtidens botilbud for børn og unge med autisme. Vundet i projektkonkurrence. Konkurrencen er udskrevet som et samarbejde mellem Sofieskolen, Sofiefonden, A. P. Møller Fonden og RealDania.

MTHHøjggaard Domicil

I de senere år har spændende tag- og facadekonstruktioner, opbygget af lette elegante stålkonstruktioner med direkte monterede glaspaneler, vundet indpas i dansk domicil byggeri. ISC har været en af pionererne i forbindelse med udarbejdelse af projekter for flere af de mest markante eksempler i Danmark, som er omtalt i det følgende.

Administrations bygning Odense havn

I forbindelse med opførelsen af Odins bro over Odense kanal, opføres der en kombineret administrations og servicebygning for Odense Havn. Bygningen skal derudover også fungere som havnekontor med brovagt da broen er bevægelig og skal åbne og lukke for passerende skibe.

Energi E2 Kontorhus

Energi E2 har opført et nyt domicil ud til vandfronten i Københavns Sydhavn. ISC har projekteret E2 domicilets imponerende atrium glasfacade mod havnen, bygningens måske mest markante element. Der er tale om den største rendyrkede stål/glas facade, der er opført i Danmark, i alt fem etager høj og 25 m bred.

Gørlev Materielgård

Projektering af en ny materielgård i Gørlev på Vestsjælland bestående af 1575m2 bygninger har også været en spændende opgave for ISC. Materielgården indeholder mandskabsafsnit i to etager med bade og omklædningsfaciliteter, kontor, depoter og kantine.

Forum Faaborg

Eksisterende Forum Faaborg som er fra slut 1960’erne moderniseres, ombygges og tilbygges. Bygherre og dennes bygherrerådgiver har gjort et skitseforslag som er grundlaget for projektet.

ISC Huset – Esbjerg

I forbindelse med, at ISC’s afdeling i Borgergade, Esbjerg manglede plads, blev der i 2009 bygget en helt ny kontorbygning, der støder op til den gamle bygning på hjørnegrunden Borgergade/Jyllandsgade.

P-hus Sønderborg

Sønderborg Kommune har igangsat opførelsen af byggeprojektet ”P-Hus, Nørre Havnegade”. Byggeriet er nybyggeri og P-huset opføres som et led i realiseringen af Frank Gehrys masterplan for området.

Helikopter Platform Bornholm Hospital

Helikopterplatform – Bornholms Hospital

For at sikre mulighed for, at overføre akutpatienter til Rigshospitalet i København uden unødig og muligvis belastende omladning via ambulance, har Bornholms Hospital fået etableret en helikopterflyveplads med tilhørende standplads samt kontrolrumsbygning, i direkte tilknytning til hospitalet.

Ejby hallen

Opførelse af ny multihal på ca. 1250 m² beliggende ved Ejby i Glostrup Kommune. Hallen er dimensioneret ud fra en håndboldbane-størrelse, inkl. fri gangbredde på alle 4 sider. Hallen er desuden dimensioneret og indrettet til at sikre at Undervisningsministeriets fælles mål for idrætsundervisning kan opfyldes.

Støvring Rådhus

Sammenlægningen af kommunerne har medført at Rebild Kommune skulle have et nyt rådhus – som skulle placeres i Støvring. Det gamle Støvring Rådhus måtte vige pladsen og er nu erstattet af et nyt moderne byggeri, der udover rådhus også indeholder faciliteter for politi og andre sociale funktioner.

Transitprojektet, Københavns Lufthavn

Transithalsprojektet i Københavns Lufthavn var det første af en række større om- og nybygnings-projekter, der har gjort Københavns Lufthavn til en af de mest attraktive lufthavne i Europa. Transithalsprojektet giver en reel udvidelse af det eksisterende transitområde på 2.100 m2 og rummer et varieret udvalg af forretninger, samt en stor restaurant i forbindelse med et udsigtsområde til flyforpladsen.

Asnæscenteret

Asnæs Centret

ISC har været bygherrerådgiver på udvidelsen af det allerede eksisterende Asnæscenter, der er beliggende i Odsherred. Udvidelsen omfattede en 3 etages nybygning 9300 m2.

Bornholms Hospital – Scanner

Bornholms Hospital har fra Region Hovedstaden fik i 2012 bevilget indkøb af en MR-scanner. Hertil skulle etableres en helt ny bygning, idet der ikke kunne findes plads til scanneren i de eksisterende bygninger.

Bornholms Hospital – Energioptimering

ISC har været Bygherrerådgiver og har udarbejdet projektgrundlaget på et stort innovativt energispareprojekt på Bornholms Hospital. Bornholms Hospital modtog fra Region Hovedstaden en bevilling til udførelse af projektet, hvor der forventeligt kan spares omkring 500.000 kg CO2 pr. år med potentiale for en samlet driftsbesparelse på omkring 1.8 mio. kr. pr. år.

Kalundborg Materielgård

Da Kalundborg Kommune skulle have en ny materielgård til med tilhørende personalerum og administrationsbygning var ISC bygherrerådgiver på dette. Det involverede bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram og rumskemaer, udbud, kontraktforhandling samt projektering og udførelse.

Sterling Hangar

Efter en pause på næsten 20 år blev der i 1989 opført en stor hangar i Københavns Lufthavn. Hangaren er opført for samtidig at kunne servicere tre Boeing 727 eller tre Boeing 757 eller én Boeing 767 i en vilkårlig kombination med to B-727 eller to B-757.

Husum skole

Med Københavns Kommune som bygherre har ISC i samarbejde med Wemmelund Arkitekter A/S renoveret og ombygget en fredet skole i Brønshøj.  Byggeprogram og detailprojektering er udført i samarbejde med Københavns Kommune og dennes brugergrupper.

Peder Vesselsgade skole

Med Københavns Kommune som bygherre har ISC i samarbejde med BBP Arkitekter A/S renoveret og ombygget en specialskole for børn med autisme på i alt ca. 2.500 m². Byggeprogram og detailprojektering er udført i nært samarbejde med Københavns Ejendomme og dennes brugergrupper.

Sundheds og Kvartershus – Aalborg Øst

Der er i 2011 – 2012 opført et nyt sundheds- og kvarters hus for Himmerlands Boligforening i Aalborg øst. Huset er på i alt 7.500 m2. Byggeriet er indrettet med lejemål til hovedsagelig helse – og sundhedsrelaterede funktioner som nu på denne måde bliver samlet i en toetages bygning på et centerstrøg tæt ved offentlig transport.

Science Center – Kalundborg Gymnasium

En 600 m2 eksisterende fløj på Kalundborg Gymnasium er blevet ombygget til et nyt og moderne undervisningsafsnit. Den nye afdeling indeholder 5 laboratorier til undervisning i fysik, kemi og biokemi.

Randers tekniske skole

Med Randers Tekniske Skole som bygherre har ISC Viborg, i samarbejde med KPF arkitekter A/S i Viborg, projekteret og opført en 4000 m2 stor nybygning til skolens HTX gymnasieuddannelse.

Skattecenter Skive

I forbindelse med opførelse af Skattecenter Skive´s nye domicil i udkanten af Skive har ISC forestået energirådgivningen.  ISC har været involveret allerede på et meget tidligt stadie og projektet er gennemført efter metoderne ”integreret design” hvilket betyder at der har været et meget tæt og tidligt samarbejdet mellem alle projektets parter.

Liselund – Demenscenter

I Liselund lige uden for Viborg har ISC bl.a. sammen med GPP arkitekter opført et helt nyt demenscenter for Viborg Kommune. Demenscenteret består af 60 boliger med fælles service arealer specielt indrettet til demente samt en centerbygning på i alt 6.300 m2.

Nykøbing Rørvig svømmehal

I de seneste år er det blevet meget populært i kommunerne at opføre nye svømmehaller til borgernes glæde. Dette er også tilfældet i Nykøbing Rørvig som i 2005 besluttede at opføre en ny svømmehal.

Servicecenter – DSB S-toge, Hundige

Det nye servicecenter i Hundige skal supplere de eksisterende klargørings-faciliteter i Taastrup, således at DSB S-tog for fremtiden kan levere deres kunder et endnu bedre S-togsprodukt i hverdagen.

TV2 Teglholmen

I slutningen af 2006 samledes TV 2’s aktiviteter på Sjælland herunder københavner-redaktionen, TV 2 Zulu, Charlie, Film og TV 2 Reklame i et stort, moderne mediehus på Teglholm Allé 16. Ejendommen, som giver et overvældende indtryk af lys og luft med udsigt til vandet er oprindeligt opført af MP Pension i år 2000.

Muncholm A/S

For MUNCHOLM A/S har ISC ydet rådgivning i forbindelse med introduktion af Hoesch Additiv Decke® på det danske marked. Hoesch Additiv Decke® indgår i et konstruktionssystem bestående af ståltrapezplader som blivende (malerbehandlet) forskalling for in-situ støbt jernbetondæk på stålbjælkelag.

Rigshospitalet – Nordfløjen Fase 2

ISC Rådgivende Ingeniører A/S skal for Region hovedstaden projektere “Nordfløjen” på rigshospitalet i samarbejde med CREO Arkitekter A/S og 5E Byg A/S .

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Aktivitetshuset er det nye samlingssted for havnens foreninger, men også for privatpersoner, der kommer forbi, og kan betegnes som et “blåt støttepunkt”, der gør aktiviteter på og ved vandet nemmere tilgængelige.
Husets målgrupper er vinterbadere, sejlere, dykkere, kajakroere, surfere, lystfiskere samt vandrere og cyklister på udflugt. Det er også blive et populært opholdssted for skoler og daginstitutioner.

Tværkajen Odense

Udviklingsselskabet CG Jensen og Fyns Erhvervs-revision lader udført nye boliger på Tværkajen i Odense. Beliggenheden er helt ned til kajen. I alt skal der opføres 95 boliger, fordelt i fire bolig-blokke.

Mercantec - Viborg

Mercantec – Viborg

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Holbæk Sportsby

ISC skal i samarbejde med totalentreprenør Morten C. Henriksen A/S, HM-Gruppen A/S, Kullegaard Arkitekter A/S, CSK Stålindustri A/S, OBH, Torkil Laursen A/S, Riis Akustik ApS, Kragh & Berglund A/S, Dish A/S projektere Holbæk SportsBy. Projektet omfatter svømmehal med 50×25 meter bassin, tilskuerfaciliteter, et lege- og undervisningsbassin samt terapibassin.

Greve Gymnasium

ISC har sammen med GPP arkitekter A/S i projekt-konkurrence vundet 1. præmie i konkurrence om en ny idrætshal, fitness- og studiefaciliteter til Greve Gymnasium. ISC varetager blandt andet for- og hoved projekt, udbud, kontrahering, projektopfølgning og fagtilsyn.

Frederiksbrygge – P-hus & Dagligvarebutik

Nordea Ejendomme har igangsat opførelsen af byggeprojektet ”Frederiks Brygge, P-hus & Dagligvare-butik”. Byggeriet er nybyggeri og skal fungere som P-hus som følge af stigende parkeringsbehov i hen-hold til lokalplanen samt opførelse af dagligvarebutik.

Sofieskolen i Bagsværd

Sofieskolen – fremtidens botilbud for børn og unge med autisme. Vundet i projektkonkurrence. Konkurrencen er udskrevet som et samarbejde mellem Sofieskolen, Sofiefonden, A. P. Møller Fonden og RealDania.

MTHHøjggaard Domicil

I de senere år har spændende tag- og facadekonstruktioner, opbygget af lette elegante stålkonstruktioner med direkte monterede glaspaneler, vundet indpas i dansk domicil byggeri. ISC har været en af pionererne i forbindelse med udarbejdelse af projekter for flere af de mest markante eksempler i Danmark, som er omtalt i det følgende.