ISC Consulting Engineers has more than 50 years of experience in design and overall client consultancy within building and construction. Our engineers has a high level of knowledge and years of experience in delivering total solutions from idea, EIA reports,  structural design, construction, installation to finished building.

We use state-of-the-art technology for solving the tasks and work in accordance with government requirements for digital construction.

Advisory services are always carried out taking into account environmental requirements for sustainable construction.

ISC has a number of certified employees with statistic recognition, which, through ongoing control, can ensure faster governmental management of current buildings.

Indenfor byggeri tilbyder ISC en bred vifte af rådgiverydelser med anvendelse af multidisciplinær viden støttet af den mest moderne IT- teknologi baseret på mere end 50 års virke.

Ledelse:

• Projekteringsledelse
• IKT-ledelse og styring generelt

Indledende rådgivning:

• Idéoplæg
• Byggeprogram

Forslagsfasen:

• Dispositionsforslag
• Projektforslag
• Myndighedsprojekt
• Udbudsprojekt
• Udførelsesprojekt (detailprojektering / Hovedprojekt)

Udførelsesfase:

• Kontrahering
• Projektopfølgning i udførelsesfasen samt ifm. aflevering
• Fagtilsyn i udførelsesfase og ifm. aflevering
• Byggeledelse

Afleveringsfase:

• Mangelgennemgang
• Afleveringsforretning og 1-års gennemgang
• Som bygget materiale
• Brandrådgivning
• Arbejdsmiljøkoordinator (P+B)

Andet:

• Økonomiske analyser (kalkulationer)
• Risikoanalyser (oftest en del af arbejdsmiljøkoordinatorydelsen)
• Mængdeudtræk (materialelister / MTO)
• Bæredygtighed (input til certificering af bæredygtighed)
• Commisioning (funktionsafprøvning)

Modeller og tegninger:

• 3D projektering foretages typisk i RevIT
• 2D projektering foretages typisk i RevIT hhv. AutoCad
• Arbejdstegninger modelleres typisk i Tekla

• Projekteringsledelse
• IKT-ledelse
• Byggeledelse
• Udbud i fagentreprise/hovedentreprise/storentreprise/EU-udbud
• Licitation og kontrahering
• Sagsledelse af ingeniørfag (projektledelse) / fagledelse af respektive fag

Bygværksansvar:

• Bygværksansvar jf. BR18 / SBI271
• Certificerede statikere til KK3/KK4
• 3. Parts kontrol til/med KK4
• Komplekse og utraditionelle konstruktioner
• Traditionelle konstruktioner

Projektering iht. SBI271:

Konstruktionsdokumentation:
• A1: Konstruktionsgrundlag (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)
• A2: Statiske Beregninger (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)
• A3 Konstruktionstegninger og modeller (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)
• A4: Konstruktionsændringer (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)

Projektdokumentation:

• B1: Statisk Projektredegørelse (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)
• B2.1: Statisk kontrolplan - projektering (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)
• B2.2: Statisk kontrolplan - udførelse (bygværk hhv. konstruktionsafsnit)
• B3: Statisk kontrolrapport (projektering bygværk, projektering konstruktionsafsnit og udførelse)

Støttevægge:

• Støttevægskonstruktioner (L-elementer o.lign, IBF støttevæg, pladsstøbte konstruktioner)
• Spunskonstruktioner både med og uden ankre (stålspuns, Københavner spuns mm)

Kældre, fundamenter og terrændæk:

• Direkte funderede fundamenter
• Pælefundamenter (rammede/borede/mini-pæle/skruepæle/brøndfundamenter)
• Pæleværker
• Fundamentsbjælker
• Selvbærende og direkte udlagte terrændæk.
• Vandtætning af konstruktioner
• Jordtryks- og vandtrykspåvirkede konstruktioner

Bærende konstruktioner:

• Betonkonstruktioner af enhver art og type
• Betonelementer (alle modeller i BIPS A113 kan varetages)
• Pladsstøbte betonkonstruktioner

Stålkonstruktioner af enhver art og type (der kan leveres arbejdstegninger:

• ID-tegninger, skære- og svejsetegninger samt filer)
• Trækonstruktioner
• Kompositkonstruktioner
• Geostatiske konstruktioner af enhver art og type
• Fagtilsyn af enhver form for bærende konstruktion

ISC tilbyder ingeniør rådgivning indenfor drift, vedligehold, ombygninger og renoveringer.

• Registrering af eksisterende forhold
• Tilstandsrapporter
• Forstærkning af bærende konstruktioner
• Bæreevne vurderinger
• Bevarelse af strukturel integritet under nedrivning og ombygning
• Planer for korrosionsbeskyttelse
• Renoverings- og idriftssættelsesplaner
• Myndighedsbehandling
• Kontrakter og udbud for vedligeholdelse
• Layout design 3D
• Installationer HVAC
• Installationer EL
• Installationer VVS
• Installationer Kloak og Ledningsnet
• Indeklima analyse og optimering
• Brandteknik
• Sikkerhed
• Commissioning og tilsyn

ISC´s indgangsvinkel til opgaven er styret af ønsket om, at sikre at klientens krav indenfor alle aspekter løses på den mest hensigtsmæssige og forsvarlige måde.

Opgaven løses i overensstemmelse med de givne specifikationer og indenfor den fastsatte tid- og budgetramme.

Klienten vejledes i udarbejdelse af program i overensstemmelse med de fremtidige brugeres kravspecifikationer.

ISC stiller projektledere og projektgrupper til rådighed med de til den specifikke opgave relevante professionelle kompetencer til de forskellige faser af opgaven som typisk kan indeholde følgende:

Ledelse:

• Projekteringsledelse
• IKT-ledelse og styring generelt

Indledende rådgivning:

• Idéoplæg
• Byggeprogram

Forslagsfasen:

• Dispositionsforslag
• Projektforslag
• Myndighedsprojekt
• Udbudsprojekt
• Udførelsesprojekt (detailprojektering / Hovedprojekt)

Udførelsesfase:

• Kontrahering
• Projektopfølgning i udførelsesfasen samt ifm. aflevering
• Fagtilsyn i udførelsesfase og ifm. aflevering
• Byggeledelse

Afleveringsfase:

• Mangelgennemgang
• Afleveringsforretning og 1-års gennemgang
• Som bygget materiale
• Brandrådgivning
• Arbejdsmiljøkoordinator (P+B)

Andet:

• Økonomiske analyser (kalkulationer)
• Risikoanalyser (oftest en del af arbejdsmiljøkoordinatorydelsen)
• Mængdeudtræk (materialelister / MTO)
• Bæredygtighed (input til certificering af bæredygtighed)
• Commisioning (funktionsafprøvning)

Modeller og tegninger:

• 3D projektering foretages typisk i RevIT
• 2D projektering foretages typisk i RevIT hhv. AutoCad
• Arbejdstegninger modelleres typisk i Tekla

• Projekteringsledelse
• IKT-ledelse
• Byggeledelse
• Udbud i fagentreprise/hovedentreprise/storentreprise/EU-udbud
• Licitation og kontrahering
• Sagsledelse af ingeniørfag (projektledelse) / fagledelse af respektive fag

Generelt tilbydes professionel rådgivning inden for alle former af afvanding og kloakering. ISC tilbyder rådgivning, vurderinger, projektering, teknisk byggestyring og tilsyn ifm. såvel nybyggeri som ombygning og renovering, samt en lang række specialiserede afvandings- og kloakeringsopgaver.

• Projektering af ledninger i jord og kloakering til infrastruktur, byggeri, anlæg og industri
• Planlægning af ledninger i jord og kloakering
• Planlægning og projektering af større vandforsynings-anlæg i terræn (Aquis beregningsprogram)
• Planlægning og projektering af større varmeforsynings-anlæg i terræn (Termis beregningsprogram)
• Byggemodninger og tilslutningstilladelser
• Spildevandsinstallationer og komplette systemer
• Afvandingsinstallationer og komplette systemer
• Dræninstallationer
• Klimatilpasninger og LAR løsninger
• Forsinkelsesbassiner
• Ledningsrenoveringer og NO-Dig metoder
• Hydraulisk modellering
• Pumpebrøndsinstallationer og olieudskillere
• UV-systemer og øvrig afvanding fra bygninger
• Vedligeholdelsesplaner for større kloaknet
• Fagtilsyn af enhver form for afvandings- og kloakeringsinstallation
• Software REVIT, Aquis og TERMIS i forbindelse med større vand- og varmelednings-anlæg i terræn
• Commissioning

Energi og indeklimaet tænkes ind i de tidligere skitseringsfaser, og rådgivningen sker i tæt samarbejde med bygherre og de øvrige rådgivere omkring bygningsudformning, ma-terialevalg, facader osv. De tekniske installationer projekteres med henblik på at optimere energiforbruget samt at give et godt indeklima. Visualiseringer og dokumentation af atmosfærisk-, termisk- og optisk/visuelt indeklima dokumenteres ved anvendelse af bygningsmodeller og beregningsprogrammer. Se også under tekniske installationer.

• Energirådgivning
• Energioptimering
• Energirammeberegning
• SRO-anlæg (Styring Regulering og Overvågningsanlæg)
• BMS (Building Management System)
• CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og styring)
• Atmosfærisk, termisk og optisk/visuelt indeklima

Indeklimasimuleringer:

• B.Sim (Building Simulation) (Dynamisk varmebalance)
• IESVE (Integrated Environmental Solutions Virtual Environment)
• CFD (Computional Fluid Dynamics)
• Indeklimaberegning
• Naturlig ventilation
• Dagslysberegninger
• Energirammeberegninger i Be18
• Vedvarende energi, solceller, jordvarme, grundvandskøling mv.
• Fagtilsyn af enhver form for sikring af energimæssige forhold samt forhold vedr. indeklima

Projektering af alle former for brandstrategi, brandplaner og brandsikringsanlæg

• Brandrådgivning iht. BR18
• Brandstrategier
• Brandplaner
• Brandtekniske installationer (se de respektive fag under tekniske installationer under ”brandtekniske installationer”).

Brandsikringsanlæg:

• ABDL: Automatisk BrandDørLukning
• AVA: Automatisk Varslingsanlæg
• ARS: Automatisk RumSlukningsanlæg
• ABA: Automatisk Brandalarm Anlæg
• Røgalarmanlæg
• Flugtvejs- og panikbelysning
• Brandmandselevator
• AVS: Automatisk VandSprinkleranlæg (traditionel og vandtåge)
• VSV: Vandfyldte SlangeVindere
• Brandsimulering ved CFD analyse (FDS = Fire Dynamics Simulation)
• Udarbejdelse af DKV planer (Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplaner)
• Fagtilsyn af enhver form for sikring af brandmæssige forhold
• Commissioning

Generelt tilbydes professionel rådgivning inden for alle typer elektriske installationer. ISC varetager de traditionelle discipliner som design og projektering af elektriske anlæg og installationer ifm. nybyggeri, ombygning, renovering og vedligeholdelse.

• Elinstallationer til erhvervs-, bolig, kontor og industribygninger mv.
• Planlægning, design og projektering af installationer
• Nyetablering og udvidelser af eksisterende anlæg
• Højspændingsanlæg
• Lav- og mellemspændingsanlæg
• Kraft- og belysningsanlæg
• Forsynings- og tavleanlæg
• Nødstrømsgenerator- og UPS Anlæg

Sikringsanlæg:

TV-overvågningsanlæg:
• ITV: Internt TV
• TVO: TV Overvågning
Alarmanlæg og adgangskontrolanlæg:
• ADK: ADgangsKontrolanlæg
• AIA: Automatisk IndbrudsAlarm

Brandtekniske anlæg:

Brandsikringsanlæg:
• ABDL: Automatisk BrandDørLukning
• AVA: Automatisk Varslingsanlæg
• ARS: Automatisk RumSlukningsanlæg
• ABA: Automatisk Brandalarm Anlæg
• Røgalarmanlæg
• Flugtvejs- og panikbelysning
• Brandmandselevator
• Lynbeskyttelse / jordingsanlæg
• Elevatorer
• CE-mærkning

Bygningsautomation:

Bred viden og erfaring inden for alle typer af bygningsautomation, herunder Stand-alone systemer, BMS-anlæg (Building Management System), indeholdende bygningstekniske anlæg som CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) og IBI-anlæg (Intelligente Bygnings installationer) samt KNX-anlæg (Åben protokol til bygningsautomation) og DALI-anlæg.

• IT-installationer
• SRO-anlæg (Styring Regulering og Overvågningsanlæg)
• Transformerstationer
• ATEX (Eksplosiv Atmosfære)
• Maskinanlæg
• Vejbelysningsanlæg
• Lufthavnstekniske og havnetekniske anlæg
• Energioptimering på eksisterende installationer
• Installationer til energiproduktionsanlæg
• Nød- og reserveforsyning til kritiske installationer
• Fagtilsyn af enhver form for el-tekniske installationer
• Commissioning

Generelt tilbydes professionel rådgivning inden for alle former af VVS. ISC tilbyder rådgivning, vurderinger, projektering, teknisk byggestyring og tilsyn ifm. såvel nybyggeri som ombygning og renovering, samt en lang række specialiserede VVS opgaver.

• Afløb i bygninger
• Vandinstallationer
• Vandbehandling og bade
• Varmeinstallationer
• Varme- og brugsvandsteknik
• Procesafløb
• Procesoptimering
• Fagtilsyn af enhver form for VVS-installationer
• Commissioning

Generelt tilbydes professionel rådgivning inden for alle former for ventilation. ISC tilbyder rådgivning, vurderinger, projektering, teknisk byggestyring og tilsyn ifm. såvel nybyg-geri som ombygning og renovering, samt en lang række specialiserede ventilationsopgaver.

• Køleteknik
• Komfortkøling
• Industrikøling
• Køleinstallationer
• Køleforsyning, fjernkøl
• Køleforsyning, grundvand og havvand
• Kølekompressorer
• Varmeteknik
• Fjernvarme anlæg
• Damp anlæg
• Ventilation
• Hybridventilation
• Komfortventilation herunder fortrængningsventilation
• Procesventilation herunder stel ventilation i forbindelse med større datacentre
• Industriventilation
• Bygningsventilation
• Energioptimering af ventilationsanlæg
• Lufthavnsventilation
• Hospitalsventilation
• Laboratorie ventilation

Brandtekniske installationer:

• Røgudluftning (Naturlig, termisk og mekanisk)
• ABV: Brandventilation (termisk og mekanisk)
• Befugtnings- og affugtningsanlæg
• Fagtilsyn af enhver form for ventilationsinstallationer
• Commissioning

• Arbejdsmiljøkoordinator (P+B)
• Sikkerhedsrunderinger på byggeplads
• Risikoanalyse ifm. udførelse
• Afholdelse, koordinering og styring af AT vejledning 110 (projekterendes pligter i forhold til arbejdsmiljø) inkl. dokumentation heraf

s

Projektering af mange former industrielle løsninger

• Gasser, luftarter (f.eks. medicinske luftarter)
• Trykluftsanlæg

Administration Airports Building Client Consultancy Digital Construction Domiciler Education Erhverv Etagebyggeri House Building Parking Garages Sport Centres Sustainable Workshops

Contact

Peter Seielstad Nielsen
Tlf: 35278800
Mail: info@isc.dk


Rigshospitalet – Nordfløjen Fase 2

ISC Rådgivende Ingeniører A/S skal for Region hovedstaden projektere “Nordfløjen” på rigshospitalet i samarbejde med CREO Arkitekter A/S og 5E Byg A/S .

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Activity house – “Around Roesnaes”

The activity house is the new center for the marinas clubs and associations but also open for private people, and can be describes as the “Blue pillar” which makes activities on and in the water easier.
The target group are winter swimmers, sailors, divers, kayak rowers, surfer, anglers as well as hikers and cyclists on tour. It is also expected to become a popular excursion destination for schools and daycare institutions…

Tværkajen Odense

Currently not available in english.

Mercantec - Viborg

Mercantec – Viborg

Currently not available in english.

Holbæk Sports Village

ISC shall in cooperation with turnkey contractor Morten C. Henriksen A/S, HM-Gruppen A/S, Kullegaard Architects A/S, CSK Stålindustri A/S, OBH, Torkil Laursen A/S, Riis Akustik ApS, Kragh & Berglund A/S, Dish A/S carry out design and building of Holbæk Sport Village.

Greve Gymnasium

ISC has in cooperation with GPP Architects won the design competition on a new sport arena, fitness and study facilities for Greve Gymnasium. ISC handles design, tenders, contracts, project monitoring and technical supervision.

Sofieskolen i Bagsværd

Currently not available in english.

Administrations bygning Odense havn

In connection with the construction of Odin’s Bridge across Odense Canal, a combined administration and service building for the Odense Harbour Authorities is being built. The building will also serve as navigational watch central, as the bridge has to open for in- and outbound ships.

Energi E2, Office Building

The Danish energy provider Energi E2 has moved to a new head office building at the Copenhagen South Harbour front. ISC provided detailed engineering design of the impressive structural glass wall of the atrium. The glass wall is the largest structural glazing facade in Denmark, 5-storeys high and a width of 25 m.

Gørlev Supply Yard

The design of the new supply yard for the municipality of Kalundborg in Gørlev situated on western Sealand has been an interesting assignment for ISC. The supply yard consists of a two story personnel section with bath and changing facilities, offices, depots, and cantina.

Forum Faaborg

Currently not available in english.

ISC Huset – Esbjerg

Currently not available in english.

P-hus Sønderborg

Currently not available in english.

Helikopter Platform Bornholm Hospital

Heliport – Bornholm Hospital

To ensure the possibility of transferring trauma patients without unnecessary and possibly stressful reloading to ambulances, Bornholms Hospital has had a heliport installed with a joint unit for emergencies and a control room in direct connection with the hospital.

Ejby hallen

Currently not available in english.

Stovring Town Hall

The merger of the municipalities in Denmark meant that the municipality of Rebild needed a new town hall which was placed in the town of Støvring. The old Støvring Town Hall had to give way to the new, and has now been replaced with a new up-to-date construction – which apart from the being a Town Hall also holds facilities for the local police and other social functions.

The Transit Hall Project – Copenhagen Airport

The Transit Hall Project was the first in a number of significant building projects which have resulted in Copenhagen Airport being one of the most attractive airports in Europe today. The Transit Hall Project expands the existing transit area with approximately 2,100 m2 and houses a rich variety of shops, including a large restaurant with an outstanding view to the apron with departing and arriving aircraft.

Asnæscenteret

Asnæs Shopping Center

ISC has been client consultants on the expansion of the Asnæs shopping center which is situated in the northwestern part of Zealand, Odsherred. The extension of the center comprises a new 3 storey 9300 m3 building.

Bornholms Hospital – Scanner

Bornholms Hospital has from Region Hovedstaden been granted founding for a new MR Scanner. This also included a new building for the scanner as there was no room for it in the already existing buildings.

Bornholms Hospital – Energy Reduction Project

ISC has been client consultant and has carried out project design on a big innovative energy saving assignment for Bornholm Hospital. Bornholms Hospital has from the Capital Region of Denmark received funding to carry out a project where allegedly 500,000 kg CO2 can be saved each year – with potential yearly savings on the operational costs of approximately 1,8 mio DDK.

Kalundborg Supply Yard

When the Municipality of Kalundborg needed a new equipment yard with facilities for the employees and administration building ISC was the client consultant on this project.

Sterling Hangar

After a break of nearly 20 years, Copenhagen airport was in 1989 furnished with new hangar facilities. The new hangar was built for three Boeing 727 or three Boeing 757 or one Boeing 767 in combination with two B-727 or two B-757.

Husum School

For the Municipality of Copenhagen ISC has in cooperation with Wemmelund Architects A/S renovated and rebuilt Husum School which is preserved due to its special architecture. The building program and detailed design have been carried out in cooperation with Municipality of Copenhagen as well as the users of the school.

Peder Vesselgaede School

With the Municipality of Copenhagen as contractor ISC has in cooperation with BBP Architects A/S renovated and rebuilt the school at Peder Vesselsgade for autistic children comprising 2500 m2. The building program and detailed design was carried out in close cooperation with Københavns Ejendomme and the users of the school.

Health Care Center Aalborg East, Denmark

In 2011-2012 ISC built a new health and district center for Himmerlands Housing Hociety in Aalborg East, Denmark. The building is a total 7500 m2 and is to house various health related facilities under the same roof in a two storey building in placed in the middle of town shopping center and close to a public transportation center.

Science Center – Kalundborg Gymnasium

A 600 m2 existing section at Kalundborg Gymnasium has undergone a major renovation and has been converted into a new modern educational centre. The new section comprises 5 laboratories for teaching physics, chemistry and biochemistry. 

Science – Technical High School

In cooperation with KPF architects A/S, ISC Viborg has made the project design and engineering for a new 4,000 m2 Science Technical High School for Randers Technical School.

Skattecenter Skive

Currently not available in english.

Liselund – Demenscenter

In Liselund on the outskirts of Viborg, Denmark ISC has in cooperation with GPP Architects and their subcontractors, built a new center for dementia patients. The center comprises 60 homes with connected service areas especially adapted for dementia patients and a central building – a total of 6,300 m2.

Swimming Arena – Nykoebing Roervig

To meet the increased demand for a healthier life, construction of new public swimming arenas has become very popular. This was also the case in the municipality of Nykoebing Roervig in 2005.

Service Centre – Hundige, Denmark

The new service centre in Hundige supplements the existing operational preparation facilities in Taastrup, in such a way that DSB city trains in the future are capable of delivering a better city train product for their passengers.

TV2 Teglholmen, Copenhagen

In 2006 all TV2’s activities were brought together in a big modern media-house in Copenhagen. TV2 Zulu, TV2 Charlie, Film and TV2 Commercials are now all at the same address at Teglholm Allé 16.

Muncholm A/S

Currently not available in english.

Rigshospitalet – Nordfløjen Fase 2

ISC Rådgivende Ingeniører A/S skal for Region hovedstaden projektere “Nordfløjen” på rigshospitalet i samarbejde med CREO Arkitekter A/S og 5E Byg A/S .

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Activity house – “Around Roesnaes”

The activity house is the new center for the marinas clubs and associations but also open for private people, and can be describes as the “Blue pillar” which makes activities on and in the water easier.
The target group are winter swimmers, sailors, divers, kayak rowers, surfer, anglers as well as hikers and cyclists on tour. It is also expected to become a popular excursion destination for schools and daycare institutions…

Tværkajen Odense

Currently not available in english.

Mercantec - Viborg

Mercantec – Viborg

Currently not available in english.

Holbæk Sports Village

ISC shall in cooperation with turnkey contractor Morten C. Henriksen A/S, HM-Gruppen A/S, Kullegaard Architects A/S, CSK Stålindustri A/S, OBH, Torkil Laursen A/S, Riis Akustik ApS, Kragh & Berglund A/S, Dish A/S carry out design and building of Holbæk Sport Village.

Greve Gymnasium

ISC has in cooperation with GPP Architects won the design competition on a new sport arena, fitness and study facilities for Greve Gymnasium. ISC handles design, tenders, contracts, project monitoring and technical supervision.

Frederiksbrygge – P-hus & Dagligvarebutik

Currently not available in english.

Sofieskolen i Bagsværd

Currently not available in english.

Administrations bygning Odense havn

In connection with the construction of Odin’s Bridge across Odense Canal, a combined administration and service building for the Odense Harbour Authorities is being built. The building will also serve as navigational watch central, as the bridge has to open for in- and outbound ships.