OM ISC

ISC Rådgivende Ingeniører A/S blev grundlagt i 1967 af civilingeniør Kjeld Thomsen, som på det tidspunkt var lektor i brobygning og stålkonstruktioner ved DTU.

Firmaet er et aktieselskab, og aktierne er samlet i selskabet ISC Holding A/S.

Firmaet har hovedkvarter i København og afdelingskontorer i Esbjerg, Kalundborg, Kolding Viborg, Aalborg, Aarhus og New Zealand.

ISC tilbyder uafhængig professionel rådgivning indenfor alle områder af byggeri og anlæg, olie- og gas industrien, procestekniske anlæg, infrastruktur samt IT-teknologi såvel i Danmark som i udlandet.


VORES KOMPETENCER ER TALRIGE
UANSET OM DET ER PÅ LAND ELLER OFFSHORE

ORGANISATION

ISC er organisatorisk opbygget med en basisorganisation, der består af de geografiske afdelinger med faggrupper i de enkelte afdelinger. Administrativt indeholder basis-organisationen, en HR manager, kvalitetssikringschefer og koordinatorer på særlige områder.

En opgave orienteret organisation der afspejler alle de discipliner, som de enkelte ingeniører behersker – og hvor det forhold at mange medarbejdere har været i firmaet i mange år giver en stor styrke til løsning af store opgaver. En stærkt projektorienteret organisation, hvor projektgrupper opbygges hensigtsmæssigt ud fra den faglige ekspertise.

ISC har en medarbejderstab på ca. 250, af hvilke ca. 70 % er ingeniører med basisuddannelse inden for bygnings-, maskin-, proces- og el området.

ISC har et løbende samarbejde med forskningsinstitutioner, som supplerer firmaets egen viden ved løsning af særlige opgaver, der kræver sammensætning af et multidisciplinært team af specialister.

Firmaet har en række partnere, som kontraktuelt oppebærer en overskudsdeling, ligesom der for firmaets øvrige medarbejdere er indført overskudsdeling.

FINANSIELLE FORHOLD

REGNSKAB - HOVEDTAL i MIO. DKK 2015 2016 2017
EGENKAPITAL (ISC/ISC HOLDING A/S) 79/428 75/448 87/474
ÅRLIG OMSÆTNING - INDLAND 221 208 203
ÅRLIG OMSÆTNING - UDLAND 4 11 15
ÅRLIG OMSÆTNING - TOTAL 225 219 218
Balance ISC/ISC Holding A/S 204/813 192/845 199/868

CVR. no.: 26340713

Bank: Nordea
Corporate Center Copenhagen
Vesterbrogade 8
0900 København C


FORSIKRINGSFORHOLD

ISC har ikke haft nogen ansvarsskade under udførelsen af sin rådgivende virksomhed. ISC har professionel ansvarsforsikring i Top Danmark Forsikring A/S


RÅDGIVERYDELSE

ISC tilbyder en bred vifte af rådgiverydelser med anvendelse af multidisciplinær viden støttet af den mest moderne IT-teknologi og baseret på mere end 40 års erfaring.

Planlægning, cost-benefit analyser, udvikling og forskning.

Detailprojektering inden for anlæg, byggeri, industri, brobygning, og bygningstekniske installationer.

Detailprojektering inden for olie- og gasindustri, offshore,
procestekniske anlæg, rørsystemer og instrumentering.

Implementering af IT-systemer for planlægning og økonomisk styring.

Byggestyring, tilsyn og garantieftersyn.
Implementering af kvalitetssikrings- og miljøsikringssystemer.

Udarbejdelse af vedligeholdelsessystemer og vurdering af restlevetid.

Implementering af Edb-netværkssystemer.

Miljøundersøgelser og kontrol.

Kursusvirksomhed og konsulentservice for IT-produkter bl.a. GT Strudl og MSC Nastran FEM programmer, EDSA el-analyseprogram samt 3D Catia plant design program.


KVALITETSIKRING

ISC's målsætning for kvalitetssikring er:

at fastholde et inspirerende teknisk miljø, karakteriseret ved et højt videnniveau, som kan tiltrække og fastholde dygtige, motiverede og ansvarsbevidste medarbejdere.

at inspirere og støtte medarbejdernes udvikling ved en målrettet og meningsfyldt efteruddannelse.

at tiltrække krævende og interessante opgaver inden for alle discipliner med henblik på at udvikle medarbejdernes tekniske kompetence og akkumulere viden og erfaring i firmaet.

at vedligeholde og udvikle IT-systemer således at firmaet altid har opdateret pålideligt værktøj til rådighed for løsningen af opgaver.

at sikre en gennemførelse af projekter på en miljømæssig tilfredsstillende måde.

at løse de stillede opgaver på en teknisk og økonomisk sund måde i overensstemmelse med klienternes funktionelle krav og ønsker.


FIRMA POLITIK

ISC's primære mål er at skabe tekniske og miljømæssigt forsvarlige løsninger, som lever op til klientens krav og i harmoni med samfundets udvikling og målsætning.

ISC stræber i takt hermed at skabe optimale betingelser for medarbejdernes udførelse af arbejdet, det sociale miljø samt professionel opdatering af viden gennem efteruddannelse.


VIDENBASE

ISC har et højt velfunderet vidensniveau knyttet til en stabil veluddannet og motiveret medarbejderstab, der er i front med anvendelse af avanceret computerteknologi. ISC har en bred erfaringsbase fra design af interessante og udfordrende ingeniøropgaver i mere end 40 år i over 65 lande.


VISIONER

ISC's grundlæggende filosofi er, at vækst skal ske ved organisk udvikling ved anvendelse og udvikling af know how indenfor firmaets aktivitetsområder. Det er en primær målsætning for firmaet at være i front med anvendelse af avanceret veldokumenteret teknologi og viden. Dette er et solidt grundlag for ISC’s løsning af ingeniøropgaver globalt.

Et vigtigt mål i denne forbindelse er at sikre tekniske udfordrende opgaver, der kan motivere medarbejdere til at søge tilegnelse af yderligere teknisk viden og ekspertise.