• Lokation: Odense, Danmark
 • Byggeår: 2009
 • Klient: Odense Kommune
 • Partnere: Bystrup Arkitekter, MT Højgaard A/S

Odins Bro

Odins Bro består af en vejstrækning med faunapassage og en engbro over det følsomme naturområde Bispeengen vest for Odense Kanal, en bevægelig bro over Odense Kanal samt en engbro øst for Odense Kanal. Udgangspunktet har været et anlæg, der giver de færreste indgreb i den eksisterende natur. Odins Bro er en dobbelt svingbro, hvor de to drejepiller er placeret inde på land både vest og øst for kanalen. Broen er dermed udformet, således at der ikke lægges sejladsmæssige hindringer i vejen for skibstrafikken til Odense Havn.

På vestsiden ca. 600 m tilslutningsfag og dæmning til forbindelse med hovedvejen. På den østlige side tilsvarende tilslutningsfag og en kort dæmning der kobler omfartsvejen til det videre vejforløb. Tilslutningsfagene krydser hen over et lavt miljøbeskyttet engområde. Den del af broforbindelsen er udført i forspændt beton. Tilsvarende for tilslutningsfagene for den østlige side af kanalen. Selve kanalkrydsningen er udført som en dobbelt svingbro med en samlet spændvidde på 200 m og sidefag på 37 m.

Blandt de største svingbroer i Europa

Svingbroen er en af de største svingbroer i Europa og så vidt vides den eneste bro der foretager svingbevægelsen efter de lejeprincipper der er anvendt her. Spændvidderne er fastlagt efter et ønske om at beskytte miljøet omkring kanalbredderne og fører veje og cykelstierne igennem langs kanalen som hidtil. Derfor er de understøtninger på hvilke brodelenes rotation foregår placeret så langt inde på bredden så broen i åben position ikke rager ud over kanalbredderne. Derved opnås at der ikke skal være fenderværker i selve kanalen.

Hovedkonstruktionen er designet som en tvilling kassedragerbro i stål med 3 m åbning mellem kasserne.  Brobanekonstruktionerne er afstivet af en etplans trekantformet stålkonstruktion med en makshøjde over brobanen på 20 m. På hovedunderstøtningerne for svingfagene bæres både de permanente lejer for broen og lejesystemet der anvendes for rotation. Diameteren på den betoncylinder der udgør fundamentet for brosektionen er udført i jernbeton. Det hydrauliske system der aktiverer og styrer brobevægelsen er placeret indeni disse betoncylindere. Affugtningssystem og elektrisk styresystem er tilsvarende placeret her. 

Det der reelt påkalder sig særlig interesse i bevægelige broer er naturligvis lejesystemerne og aktiveringssystemerne for bevægelse af broen. På den foreliggende bro er der udviklet et helt nyt system for svingbrolejet og forbindelsen til endevederlaget. Endvidere er broudformningen speciel ved arrangementet med 3 m frit rum mellem brokasserne, der har været ønsket af hensyntil gennemfaldende lys - dette gælder hele brolængden inklusive tilslutningsfagene. Den monoplane bærende konstruktion bevirker, at broen får et langt mere roligt præg set fra mange forskellige vinkler. 

Rådgiverens rolle:

 • Projekteringsledelse
 • Registrering og opmåling af eksisterende forhold
 • Projektering (Forprojekt, myndighedsprojekt og hovedprojekt)
 • Udarbejde udbudsmateriale og forestå udbud
 • Tilbudsvurderinger af entreprenør tilbud
 • Miljøundersøgelser
 • Projektopfølgning
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Koordinering med myndigheder vedr. trafikafvikling m.v.